المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

روونا
Redmi
دورلایت
Adata
فاربن
ال جی
ای ویژن
بوش
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

روونا
Redmi
دورلایت
Adata
فاربن
ال جی
ای ویژن
بوش
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

روونا
Redmi
دورلایت
Adata
فاربن
ال جی
ای ویژن
بوش
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

روونا
Redmi
دورلایت
Adata
فاربن
ال جی
ای ویژن
بوش
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

روونا
Redmi
دورلایت
Adata
فاربن
ال جی
ای ویژن
بوش
المان های قالب

لیست لینک برندها